Genel Bilgiler

        Üniversitemiz 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6005 Kabul Tarihi: 14/7/2010) ile;
        Başkanlığımız 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 51/a maddesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.ve 2. maddeleri gereği kurulmuştur.

       Üniversitemizde hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, 
            Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 
            Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek, 
            Üniversitenin Daire Başkanlığı bütçesinden temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili taşınır işleri ile hertürlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek görevlerimiz olarak belirlenmiştir.

        Daire Başkanlığımız; Üniversitemiz tarafından tahsis edilen insan ve mali kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle yürütülmesini, denetim ve kontrol en yakına çekilerek hizmet kalitesinin artırılmasını, aynı zamanda iş akış süreçlerini kısaltarak hizmetlerin zamanında yapılmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

        Başkanlığımız verilen görevleri her yıl Bütçe Kanununa göre konulan ve Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehbere göre harcama dağılımı yapılan ödeneklerle yapmaktadır. Görev alanındaki hizmetler ile verilecek benzeri işlerin, tahsis edilen insan ve mali kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanılarak yürütmesi, denetim ve kontrolü en yakına çekerek verilecek hizmetlerin kalitesinin artırılması, aynı zamanda iş akış süreçlerini kısaltarak zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız;

       Başkanlık personelinin özlük, izin, rapor, planlama, eğitim, toplantı, organizasyon, resmi evrak, rapor, bilgi ve cevap yazıları takibi, kalite çalışmaları, iç kontrol çalışmaları yürütmek üzere İdari Hizmetler Birimi,

     Araç, gereç, malzeme, hizmet satın alma işlemleri ve kiralama işlemlerinin yapılması ve takibi, satın alınan mal ve hizmetlerin faturalarının ödenmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere; Mali Hizmetler  Birimi,

     Harcama birimi tarafından edinilen mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi, depolanması, korunması ile dağıtılması işlerini 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek üzere; Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi olarak yapılandırılmıştır.


Başa Dön